គាំទ្រ​យុវជន ឲ្យចេះស្វែង​រក​សក្ដានុពល​របស់ខ្លួន

គេហទំព័រនេះ ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​ដ៏​មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍ ដូច​ជា ចំណាក​ស្រុក ជំនាញ​ទន់ ការជំរុញ​លើក​ទឹក​ចិត្ត STEM/TVET ការ​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ សហគ្រិនភាព និងការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែល​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​ប្រើ ដើម្បី​បង្កើន​ការយល់​ដឹង​ដល់​យុវជន។