រវាងឱកាសការងារខុសជំនាញ និងឱកាសរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យដែលត្រូវជំនាញ តើអ្នកនឹងរើសយកមួយណា?

You may also see...