ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូម​ភ្ជាប់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​យើង​តាម​រយៈទំព័រ FacebookYouTube និង SoundCloud ។

  • Facebook: www.facebook.com/klahan9cambodia
  • SoundCloud: www.soundcloud.com/klahan9cambodia
  • YouTube: http://bit.ly/1MJ5xnF
  • អ៊ីម៉ែល: info@klahan9.azurewebsites.net

សំណើរបស់អ្នក

ក្លាហាន9 សូមស្វាគមន៍រាល់សំណួររបស់អ្នក។ ប្រិយមិត្តអាចផ្ញើមកយើងតាមរយៈប្រអប់សំណួរខាងក្រោម៖

[contact-form-7 id=”146″ title=”Contact kh”]