គេថា ចង់ជោគជ័យ ទាល់តែចេះសាមគ្គី ចុះបើក្រុមការងារអ្នកគ្មានសាមគ្គីភាព តើអ្នកត្រូវធ្វើម៉េចវិញ?

You may also see...