ក្រុមការងារក្លាហាន9តាមវិទ្យុ

 

សុខ​ សម្ផស្ស ផល្លីកា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុ

ទេព លីឡា

ជំនួយការផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

សុខ សម្ផស្សកុលធីតា (ស្កាលេត)

ពិធីការនីកម្មវីធីវិទ្យុ

រិទ្ធ សំណាង (ប៊ីលលី)

ផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

ឆាត លីឆេង

ពិធីករកម្មវិធីវិទ្យុ