ប្រធានបទខែនេះ

  • Topic for July 2017
    Guest Speaker

Sorry, new topic will coming soon.

ជួបជាមួយក្រុមការងារវិទ្យុ

ក្រុមផ្សេងទៀត

ទេព លីឡា

ជំនួយការផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

សុខ សម្ផស្សកុលធីតា (ស្កាលេត)

ពិធីការនីកម្មវីធីវិទ្យុ

រិទ្ធ សំណាង (ប៊ីលលី)

ផលិតករកម្មវិធីវិទ្យុ

ឆាត លីឆេង

ពិធីករកម្មវិធីវិទ្យុ

រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍

រូបភាពច្រើនទៀត

ខ្វះដំបូន្មានពីអាជីព និងការងារ មែនទេ?

រឿងខ្ញុំ (MyStory) គឺជាដំណើរសាច់រឿងពិតរបស់យុវជនយើង ដែលបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ការយល់ឃើញ គន្លឹះជោគជ័យទាំងក្នុងអាជីពការងារ ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងការតស៊ូជំនះឧបសគ្គនានាដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើង។