ជួបជាមួយតួអង្គ

តួអង្គផ្សេងទៀត

ស៊ីណេត

វាសនា

ពិសិដ្ឋ

ដារា

សម្បត្តិ

តាឡាប់

ធារី

ផល្លា

ជួបជាមួយក្រុមការងារក្លាហាន9តាមទូរទស្សន៍

អ្នកផ្សេងទៀត

ជ័យ សម្បត្តិ

ផលិតករជាន់ខ្ពស់

ចាប​​ សោមចន័្ទរិទ្ធិ

អ្នកនិពន្ធ / ដឹកនាំរឿង

ឈិន សុធា

អ្នកនិពន្ធ / ដឹកនាំរឿង

រូបភាពក្រោយឆាក

រូបភាពច្រើនទៀត

ខ្វះដំបូន្មានពីអាជីព និងការងារ មែនទេ?

រឿងខ្ញុំ (MyStory) គឺជាដំណើរសាច់រឿងពិតរបស់យុវជនយើង ដែលបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ការយល់ឃើញ គន្លឹះជោគជ័យទាំងក្នុងអាជីពការងារ ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ និងការតស៊ូជំនះឧបសគ្គនានាដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើង។