ប្រធានបទប្រចាំសប្តាហ៍

កម្មវិធីក្លាហាន9 តាមវិទ្យុផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 11:00 ព្រឹក តាមរយៈវិទ្យុ FM 103​ MHz និងផ្សាយទៅស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនដូចតទៅ៖

ប្រិយមិត្តអាចស្តាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅទីនេះ៖
www.soundcloud.com/klahan9cambodia

 • Topic for July 2017
  Guest Speaker

Sorry, new topic will coming soon.

 • Topic for June 2017
  Guest Speaker

Sorry, new topic will coming soon.

 • Topic for May 2017
  Guest Speaker
Week 21

ចេះរៀបឥដ្ឋហើយនិងបូកស៊ីម៉ង់ ដឹងតែអាចក្លាយជាវិស្វករមែន?

will broadcast on 29 May, 2016
Guest Speakerលោក ហូ សុខហេន អ្នកបណ្តុះ បណ្តាលផ្នែកតបណ្តាញទឹក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ (PSE)
 • Topic for April 2017
  Guest Speaker
 • Topic for March 2017
  Guest Speaker
Guest Speakerនាត ធីរិទ្ធ អ្នកឯកទេសផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ក្នុងគម្រោង "ការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជន"សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
 • Topic for February 2017
  Guest Speaker
Guest Speakerនាត ធីរិទ្ធអ្នកឯកទេសផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលក្នុងគម្រោង "ការពង្រឹង និងលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជន"សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
 • Topic for January 2017
  Guest Speaker
Guest Speakerអ្នកស្រី សុខ ផាណែត អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកអភិបាលកិច្ចអង្គការសុខភាពផ្លូវចិត្តអន្តរវប្បធម៌ (ធីភីអូ)