រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ


ចូរចុចអានរឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ ដូចខាងក្រោម៖

 1. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ អ៊ីង ឱរ៉ុម

 2. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ ហួត សុវណ្ណារិទ្ធ

 3. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ លោក សុខ សារ៉ែ​ម

 4. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ សំ សាវង្ស

 5. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ សែ មិនា

 6. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ ស្រឿង ម៉ាយ៉ា

 7. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ​៖ ពេជ្រ រាជ

 8. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ ស ពិសិដ្ឋ

 9. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ នឿន ដាវីន

 10. រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ៖ ថេ ដាណុល

ចុចត្រង់នេះ៖ រឿងនៃការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីទាញយករឿងទាំងអស់


Story of Change

Click on each story to read:

 1. Story of Change: Ing Oarom

 2. Story of Change: Hout Sovannarith

 3. Story of Change: Sok Sarem

 4. Story of Change: Som Savong

 5. Story of Change: Se Minea

 6. Story of Change: Sroeung Maya

 7. Story of Change: Pich Reach

 8. Story of Change: Sor Piseth

 9. Story of Change: The Danol

 10. Story of Change: Nern Davin

Click here: Story of Change to download all story of change.